வாழ்க்கை

Leave a comment

Filed under haiku, tamil poems

Moon

Leave a comment

Filed under haiku, poems

கொரானா

Leave a comment

Filed under haiku, tamil poems

Fire

You are the kind of fire
Which lights my life!

Image source : google

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Flower

You are like that flower
Which I want to protect all my life!

Leave a comment

Filed under haiku, one liners

இருளின் அழகு

இரவும் நிலவும் அறியும்
இருளின் அழகை!

Leave a comment

Filed under haiku, one liners, tamil poems

வரம்

வரமாய் நீ வந்தாள்
தவமாய் நான் இருப்பேன்!

Leave a comment

Filed under haiku, one liners, tamil poems