ஏக்கம்

மனம் சின்ன குழந்தையாய்
துள்ளி குதித்திட
ஆனந்த கூத்தாட
எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியில்
களித்திருக்க ஏங்கி ஏங்கி
தவித்த காலங்கள் சில,
மற்றும் அவை முழுதும் கற்பனை
காட்சிகளாய் மறைந்த
பொழுதுகளும் பல !!

download-4.jpg

%d bloggers like this: