வெற்றியின் வெறுமை

உன்னை எண்ணி எண்ணி கனவுகள் கண்டேன்
அடைய எண்ணற்ற முயற்சி செய்தேன்
இரவு பகல் பாராது போராடினேன்
ஓடி ஓடியே பழகிய நான்
நீ கிடைத்த அந்த ஒரு நொடி, மறந்தே போனேன்
மகிழ்ச்சி என்னும் ஒன்று உண்டென்று.

Image result for happy outside sad inside

Image source: Google search

%d bloggers like this: