Monthly Archives: November 2018

நீ யார்

கொஞ்சி விளையாடிடும் மழலை
மாறச் செல்ல மகள்,
குறும்பு சண்டைகள் இட்டாலும் உடன் பிறந்தோரை
வழி நடத்தும் அன்பு சகோதரி ,
என்றும் தொடரும் பொறுப்புகளைச் சுமக்க புறப்பட்ட
தைரியமான ஒரு மனைவி,
குழந்தைகளிடம் அளவில்லா அன்பைக் கொட்டி
அவர்கள் அன்பைப் பெற ஏங்கும் ஒரு தாய்,
இவ்வளவு அடையாளம் இருந்தும் நாம்
அனைவரும் தனிமையில் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறோமா?
இல்லை இதுதான் நாம் என்று மற்றவருக்காக
வாழ்ந்து வாழ்ந்து நம் வாழ்க்கை
ஒரு பெருமூச்சாய் முடியப் போகிறதா?
உருவாக்கிடுகள் ஒரு பதிலை
மற்றவர் பெயர் சேராமல்
ஒரு தனி அடையாளம், அது
எதுவாகினும் அதுவே என்றும் நீ !

download

2 Comments

Filed under tamil poems

Change

                                           Change is the only thing that happens without any change.Nothing in this world remains as it is. culture,people,environment, society,technology everything changes here.change in technology gave this easy going life for us. Whenever a phoenix bird’s life ends new one born to take it place. But the old things are not completely neglected it forms the base for the new things.The problem is that  we get used to the routine things so we don’t like it to change.we get uncomfortable with changes.But change is unavoidable,it is important stage in growth of life and if we  don’t accept change we are  neglecting the nice experience. we had witnessed lot of changes in life and will see many more. It may seem tough to accept and m sure if we accept it  will lead us to much better path than before.

 

Leave a comment

Filed under Articles

Passion

Passion is a desire for something. It makes our life glowing with a new amazing energy. Many people shine in some specific field because of the that. It gives us peace  in doing that even though it is challenging. It differs from person to person like music,films,gardening,creation,designing,sports and much more. Passion is something inside us that keep us motivated for doing something in that. Every small things we do with that passion seems so awesome and  inspiring us to do more. Many people fights against this society to fulfill their passion. Some choose their passion as their field to achieve … and some enjoy that along with their other interests like me writing gives me peace and it help me to relax all my worries. It make me feel fulfilled. This passion for writing gives me chance how i can express myself. 🙂

Live life with ur passion in any way.

 

Leave a comment

Filed under Articles

Precious

we meet countless number of people in our life daily like the waves in the sea. But only very few leave their footprints in our heart in any form of relation (mostly as friends).We like to keep their sweet memories in our life.Just their name brings smile in our face.We want to have them forever in our life but due to many reasons that’s not always possible.Hmm we can’t complain  that is life. But their memories stays evergreen in our mind giving comfort and familiar warmth whenever we look back. Sure all have some precious  friends like that. I dunno how many such  friends I lost like this in my life and am still looking for them,to have them in my life but not only as  memories.

3 Comments

Filed under Articles

Random drawing

Leave a comment

Filed under drawings

Two things

In every situation we come across two things in our life.First one we love to do and we can take any risk to complete that and the joy we got from doing that is just immeasurable. Second one we have to do that may be easy one but we overlook that because of our lack of interest  and it seems like a huge task  to even take a single step in that and we always struck between these two. In our excitement  to do the things we love  , we just make the other things look like burden.Mostly these two  things are not same.Just imagine   but if  we love the things we got to do.Life will be happy even  without  any  great things.We will be satisfied with ourselves. Our work will be productive and lot more.We should enjoy the work we do which definitely reduce the hurdles to complete that, so one should do the work  they love but not at  the cost of ignoring other important works.

 

 

1 Comment

Filed under Articles

Feelings

There is nothing in this world as strong as feelings. It is good to feel less. Love is nice feeling  ,but when it fails , it rip us apart.Care feels good when we get that in return and when someone else got that from our loved ones, it kills us. Happiness is superb   when we get that after a hard work, or else it just feels empty. Expectation sounds great if we get that thing,else it sucks our happiness. we may stop this feelings at one point but  the pain we got from that stays  forever as a scar. So every time when we  are giving importance to any of these feeling  we are accepting it’s effect in our life too.but we cant avoid this feeling  in our life  just we are experiencing that every time with the hope that it work that time 🙂

watch this video. This is my friend’s gift  🙂  :: http://youtu.be/ZMfTB7yR7XQ

 

3 Comments

Filed under Articles

People

Our world is full  of people. All are a lot different from others. Some are different in appearance like short,fat,lean, tall,fair,black, strong,weak but all are different character wise. Some are jolly type, moody type, silent, confidence, good,bad,greedy,sad,happy and much more. It’s very hard to even  categorize them.God should have lot of creativity and patience to make all of us 🙂  But we think sometimes that how good it will be if all are like some specific people. But  just imagine if are alike ,like us , how many confusion may arise 🙂 and boring this world may seem .So  how much different others are ,that much interesting they seems to us.Even not all of our fingers are  similar. then how could we expect the people to be.seven different colors in the rainbow  which make it wonderful. Likewise different kind of people make this world beautiful to live. All have many unique  qualities. Stop looking for us in someone else or  looking for someone else in our self,  just enjoy the company of people as they are , which will definitely avoid lot of disappointments and increase of love to others 🙂

 

Leave a comment

Filed under Articles

Paranoia

From the day I remember
She is always with me like a close member.

Whenever I look at a mirror,
She whispers in my ear
Highlighting only my minus to my terror.

Whenever I try to smile at someone,
She quickly points out
How someday it might spoil the fun.

Whenever I appreciate something,
She just laughs at me and says
How I don’t even have that one thing.

Emphasizing something she makes me jealous,
Thinking it will make our relation zealous.

Whenever I try to reason with her,
She makes a sad face
And let the feeling of the guilty stir.

She says, she wants to protect me
But I am pretty sure
She wants others to neglect me.

Whenever I feel happy and content
She fills my mind with her wicked stories
And make my feelings dent.

Even when I am dying every day,
I can’t run away
Because she merely resides
Within my mind like a curse all the way.

Image result for paranoia

Image source: Google

3 Comments

Filed under poems

Story challenge

“I love you” he whispered as always on seeing her.

She is very caring and loving , even a small problem to him will bring tears in her eyes. He loved her indefinitely and will fight with world for her. They surely shared a beautiful relationship.

She looked at his eyes , kissed his forehead and whispered “ I love you”

( her five year old son smiled ear and ear hearing that , even before he understood meaning of that )

PS: this is written for the story challenge, story starting and ending with same line.

Image credits: Google search

Leave a comment

Filed under story