வெற்றியின் வெறுமை

உன்னை எண்ணி எண்ணி கனவுகள் கண்டேன்
அடைய எண்ணற்ற முயற்சி செய்தேன்
இரவு பகல் பாராது போராடினேன்
ஓடி ஓடியே பழகிய நான்
நீ கிடைத்த அந்த ஒரு நொடி, மறந்தே போனேன்
மகிழ்ச்சி என்னும் ஒன்று உண்டென்று.

Image result for happy outside sad inside

Image source: Google search

2 Comments

Filed under tamil poems

2 responses to “வெற்றியின் வெறுமை

  1. What we finally get in return nothing but the happiness, not the awards or the rewards, but the true happiness!!

    Liked by 1 person

  2. Wow ! Amazing !! I never thought of “verumai” after success, but we keep chasing it.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s