குழந்தையின் சிரிப்பு – Baby’s laugh

கேட்க கேட்க திகட்டாத

 மழலையின் அழகிய கவிதை -சிரிப்பு

Translation

One beautiful poem

Which you never get bored of ! – Baby’s Laugh

9 Comments

Filed under tamil poems

9 responses to “குழந்தையின் சிரிப்பு – Baby’s laugh

  1. Uhmm! Nijamave adhu oru kavidhai thaan.

    Liked by 1 person

  2. Even at 3 in the morning.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s