வறுமையில் ஓர் கனவு

வறுமையின் விளிம்பில் இருந்தும்
கனவுகள் கண்டேன்
இன்று என் மனதை நிறைத்திடும் அவை
நாளை வயிற்றையும் நிறைத்திடும் என்ற நம்பிக்கையில் !!

Image result for poor girl dreaming

 

26 Comments

Filed under haiku, tamil poems

26 responses to “வறுமையில் ஓர் கனவு

  1. நிச்சயம் நடக்கும் ✌

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s