நிலா

வானவெளியில் மிடுக்கு
நடையில் வலம் வருவாய்,
கணக்கில்லா கண்கள்
உன் தோற்றத்தை ரசித்திட,
வளர் பிறையாயினும்
தேய் பிறையாயினும்
மனம் தளராது ரம்யமாய் காட்சியளிப்பாய்,
எல்லாரையும் பெரிய கனவுகள்
காணத் தூண்டுவாய்,
எத்தனைக் கஷ்டங்கள் இருப்பினும்
உன் துணையால் மன அமைதி தருவாய்,
எண்ணற்ற நட்சத்திர கோபியர் நடுவே
செல்லக் கண்ணனாய் சுற்றி திருவாய் !

Image result for moon with stars

Author: saranya

I am Saranya Sridharan, Software Engineer by profession and a passionate author by choice. My hobby was initially just reading and reading alone. Surprisingly, my writing spree was ignited at a Haiku competition conducted by my college. This ignited spark then rendered to offer another hobby “Blogging” into my life. I have been blogging since then for the last 6 years. I like to motivate people, inspire them to be positive in their life.But being a silent girl , i rarely get the chance to mingle with anyone to express my thoughts. So here i voice out my opinions in words. After reading this people will know this silent girl , actually have a lot to tell to this world. I stick to the simple motto in life, 'Express yourself' In any way you are comfortable with . I have started doing it. What about you !!

2 thoughts on “நிலா”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: