கவிதைத் தூறல்

1. அவனை ஓர் காரிருள்

    நிழலாய் தொடர்ந்தது,

   இன்னும் வாட்டிட,

   நம்பிக்கையின்மையாய்.

2. அடுத்த தலைமுறையின்

    சமுதாய சீரழிவின் தொடக்கம்,

    கோவிலின் கட்டண வரிசையில்

     நாம் கற்பிக்கும் குறுக்குவழியால்

3 Comments

Filed under haiku, tamil poems

3 responses to “கவிதைத் தூறல்

  1. உண்மை தோழமையே

    Liked by 1 person

  2. இத்தோடு தமிழ் கவிதைகள் முடிந்தனவோ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s